இந்தியாவைக் கண்டித்து தமிழ்நாடு தீர்மானம் நிறைவேற்ற வேண்டும்.

இந்தியாவால் எப்படி எல்லாம் தமிழ்நாடு வஞ்சிக்கப்படுகின்றது என்பதை தமிழ்நாடு ஒரு கண்டனத் தீர்மானமாக நிறைவேற்ற வேண்டும். உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவுகளை நடைமுறைப்படுத்தாத மாநிலத்திற்கு எதிராக எந்த நடவடிக்கையையும்

Read more