1980ம் ஆண்டிற்குப் பின் மக்கள் வடக்கில் இழந்த சொத்து விபரங்களைத் திரட்டும் படிவம்